Nieuwsbericht College informeert raad over stand van zaken centrumplannen

Gepubliceerd op: 22 juni 2011

Het college van Bedum heeft de gemeenteraad met een brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken in het centrum van de kern Bedum. Met de aanpak wil de gemeente verschillende plannen van instellingen en ondernemers op elkaar afstemmen en samensmeden. Doel is het centrum van Bedum nog aantrekkelijker te maken als winkel-, verblijfs- en woongebied.

Ontwikkelingen sinds 2007

In september 2007 sprak de raad over de plannen en de mogelijkheden. Sindsdien heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Er is onder meer een Hema-vestiging in het centrum geopend, eigendomsverhoudingen zijn gewijzigd en het politiebureau aan De Vlijt sluit per 1 januari 2012. Ook de recessie bleek niet zonder effect..

Tot 2010 trok de gemeente bij de ontwikkeling van de plannen gezamenlijk op met woningbouwcorporatie Wierden en Borgen en de Stichting Bederawalda, die een wooncomplex aan de rand van het centrum exploiteert. Dat verouderde seniorencomplex wordt vervangen door nieuwbouw met een bij de huidige tijd passende woonkwaliteit om ook op langere termijn een aantrekkelijke woongelegenheid voor ouderen te blijven.
Onvoldoende zicht op financiële haalbaarheid van een integrale planontwikkeling leidde tot ernstige vertraging in de realisatie van de bouwplannen van Wierden en Borgen en Bederawalda. Beide instellingen besloten daarom af te zien van verdere gezamenlijke planontwikkeling.

Planvorming nieuwbouw

Beide instellingen werken nu plannen uit voor nieuwbouw. De selectieprocedure voor architecten is inmiddels afgerond. De bewoners van Bederawalda worden binnenkort geïnformeerd. In die nieuwbouw is ook maximaal 1.500 vierkante meter aan ruimte voor kleinschalige detailhandel en/of voorzieningen gedacht. Op 27 juni aanstaande tekenen Wierden en Borgen, Bederawalda en de gemeente een ‘raamovereenkomst’. Hierin wordt ook vastgelegd dat de nieuwbouw van Bederawalda aan zal sluiten bij de overige plannen en ontwikkelingen in het centrum. Dat geldt met name voor de behoefte aan parkeren. De parkeergelegenheid op de nieuwe locatie van Bederawalda wordt voor meerdere doelgroepen toegankelijk. Die parkeerruimte wordt zoveel mogelijk aan het oog onttrokken.

De omwonenden van Bederawalda zijn door het stichtingsbestuur per brief geïnformeerd. Half september wordt een bijeenkomst voor die omwonenden en de leden van de gemeenteraad belegd.

Investering

Het aanvankelijke streven van de gemeente om één van de drie winkelconcentraties in het dorp op te heffen en over te hevelen naar het oude centrum moest door het college worden losgelaten. Met die operatie zou een bedrag van 7 tot 10 miljoen Euro gemoeid zijn. Dat bedrag kan maar gedeeltelijk worden gedekt. Het college vraagt zich in de brief aan de raad af of ‘een dergelijke investering in deze tijd van grote financiële krapte van de lokale overheid mag worden verwacht’. Die vraag wordt door het college ontkennend beantwoord.

Twee eigenaren van onroerend goed in het gebied tussen de supermarkt en De Vlijt gaan bezig met planvorming voor verbouw en nieuwbouw in dat deel van het centrum. Daarin worden ook het voormalige Thuiszorggebouw en het politiebureau begrepen. De gemeente wordt nauw bij die planvorming betrokken. Halverwege 2012 moeten de plannen concreet zijn gemaakt.