Nieuwsbericht College Bedum teleurgesteld over visie van visitatiecommissie

Gepubliceerd op: 04 maart 2013

Het college van Bedum is teleurgesteld over de visie van de visitatiecommissie over gemeentelijke herindeling in de provincie die gisteren werd gepresenteerd. Het college vindt dat met het advies de schaalvergroters het winnen van de menselijke maat en dat de gemeentelijke overheid daarmee erg ver van de burgers komt te staan. De argumenten die de commissie gebruikt om herindeling te bepleiten, gaan naar het oordeel van het college óók op voor intensieve samenwerking tussen gemeenten. Het college van Bedum is een uitgesproken voorstander van een bestuur dat dichtbij de burgers staat en dat tegelijkertijd samenwerkt in clusters en op provinciaal niveau. In algemene zin vindt het college dat in de praktijk aangetoond is dat groter niet  beter is.

Gefuseerde gemeenten kostbaarder en ondoelmatiger

Het college zet vraagtekens bij het feit dat de visitatiecommissie nagenoeg geheel voorbij gaat aan (ook recente) wetenschappelijke onderzoeken die uitwijzen dat de kosten in gefuseerde gemeenten juist stijgen en dat organisaties dan ondoelmatiger worden. Als herindeling desondanks onvermijdelijk zou blijken dan is het advies van de visitatiecommissie om Bedum samen te voegen met De Marne, Winsum en Eemsmond (minus de Eemshaven) niet toekomstbestendig te noemen; niet naar inwonertal gemeten en ook niet in financieel opzicht.  Naar het oordeel van het Bedumer college besteedt de visitatiecommissie volstrekt onvoldoende aandacht aan de provinciegrenzen die door sommige gemeenten als knellend worden ervaren. Het college geeft het het kabinet na dat de voorgenomen vorming van landsdelen in elk geval aan die bezwaren tegemoet komt.

Discussie herindeling frustreert samenwerking

De huidige samenwerking in clusters van gemeenten zal door de discussie over herindeling worden gefrustreerd: de focus van bestuurders zal zich verleggen naar de vraag met welke gemeente(n) in de toekomst moet worden samengegaan. Daarmee gaat werk teloor waarin de afgelopen jaren veel tijd, geld en energie is gestoken. Het college vindt het opvallend dat het provinciebestuur erg weinig tijd en ruimte geeft aan de inbreng van inwoners van de gemeenten. Het college gaat dit, samen met de gemeenteraad, op korte termijn organiseren. Het feit dat het provinciaal bestuur voor de zomer een ‘eindvoorstel’ wil formuleren is ambitieus, maar ook begrijpelijk. Kort na de zomer wordt immers een begin gemaakt met het opstellen van de verkiezingsprogramma’s voor volgend jaar.

Hiermee wordt zelfstandigheid, samenwerken of herindelen  in de provincie Groningen een belangrijk thema bij de raadsverkiezingen in 2014. Zo hoort dat volgens het college ook: de gemeenteraad heeft nog steeds het laatste woord.