Nieuwsbericht Bestuurlijke toekomst gebied Hoogeland-Eemsdelta nader onderzocht

Gepubliceerd op: 07 november 2014

De eerste (deel)resultaten van de verkenning naar een mogelijke herindeling in Noord Groningen zijn aan de raadsleden op 22 oktober jl. gepresenteerd en deze week toegestuurd. Gelet op de complexiteit van de materie, de noodzaak van zorgvuldige weging van argumenten en het maximaal willen toerusten van de raden voor het openbaar debat is gekozen om de resultaten te delen en te bespreken tijdens informele bijeenkomsten. Kenmerk van deze bijeenkomsten is dat informatie wordt opgehaald, waardoor een verdieping mogelijk is. Er hoeven nog geen standpunten te worden ingenomen. Een openbaar debat over dit dossier zal uiteraard volgen. Dit gebeurt aan de hand van een raadsvoorstel, dat onder meer gebaseerd zal worden op de onderzoeksrapporten. Besluitvorming in de raden is vooralsnog in het eerste kwartaal van 2015 voorzien. Een belangrijke tussenstap op weg naar besluitvorming in de raden is het betrekken van onze inwoners. Dat zal begin 2015 gebeuren. Op welke wijze en in welke vorm deze consultatie van de inwoners zal plaatsvinden, wordt door de gemeenteraden nader bepaald.

Onderzoek en verkenning

Alle 7 gemeenten hebben een aantal opgaven gemeenschappelijk, te weten:

  • Meer mensen aan het werk;
  • Het gebied op de kaart;
  • Voorbereid op minder mensen;
  • Aardbevingen de baas.

Deze opgaven worden uitgewerkt in 3 deelrapporten:
1. de strategische agenda (inhoudelijke opgaven);
2. kleinschaligheid en overheidsnabijheid (burgernabijheid);
3. financiële rapportage.

Bij deze uitwerkingen is, conform de uitspraken van de raden op 3 december 2013, de G7-variant gespiegeld aan drie andere varianten. Te weten: de variant Hoogeland (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond – Eemshaven) / Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum + Eemshaven), de variant Hoogeland +
Eemshaven / DAL en de variant DEAL / BMW.

De eerste 2 deelrapporten over de inhoudelijk opgaven en burgernabijheid zijn nu klaar en deze week toegezonden aan alle raadsleden. De rapportage over de financiën volgt later. Daarna komt begin 2015 een raadsvoorstel en volgt aansluitend consultatie van de inwoners van de 7 Noord Groningse gemeenten.