Nieuwsbericht Begroting 2013; college wil blijven investeren

Gepubliceerd op: 25 oktober 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2013 klaar. Daarin zijn flinke investeringen opgenomen. Het college koerst op de aanleg van een kunstgrasveld in Bedum, verbetering van een aantal buitenwegen en vernieuwing van de technische installaties in zwembad De Beemden. De belastingen en heffingen stijgen bescheiden en in sommige gevallen stijgen ze niet of nauwelijks.

Bedum heeft de afgelopen twee jaar fors moeten bezuinigen. In totaal werd er voor anderhalf miljoen euro geschrapt. Dat werd gevonden door een combinatie van ‘in eigen vlees snijden’, een generieke korting op subsidies, verhoging van de huren voor accommodaties en extra belastingverhogingen. Het college schetste in september het financieel perspectief van Bedum in een ‘kadernota’.  Die nota vormde de basis voor de begroting voor 2013. In die nota was rekening gehouden met de voorgenomen investeringen. Bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad in september bleek daarvoor voldoende draagvlak te bestaan.

Kunstgras, installaties zwembad De Beemden en wegverharding

Met de aanleg van een kunstgrasveld is naar verwachting 430.000 euro gemoeid. De beide voetbalclubs dragen daarin voor 50.000 euro bij door middel van sponsoring en zelfwerkzaamheid. Het college streeft ernaar het veld met ingang van het voetbalseizoen 2013/2014 gereed te hebben. De raad neemt daarover in december een definitief besluit. De technische installaties in zwembad De Beemden zijn verouderd. Het college wil nieuwe apparatuur aanschaffen. Voor de vervanging is deels geld gereserveerd. Het is mogelijk om te investeren in meer  geavanceerde installaties. Die zijn weliswaar fors duurder maar na verloop van tijd wordt er ook mee ‘terugverdiend’.  Deze  nieuwe installaties vereisen een investering van bijna 7 ton; vier ton meer aanvankelijk was begroot.Dit bedrag is weliswaar in de begroting opgenomen maar de raad zal zich erin december nog apart over buigen, zo is eerder afgesproken. Een groot aantal wegen in het buitengebied krijgt een sterkere wegverharding en de bermen worden eveneens verhard. In totaal is met dit project ruim twee miljoen euro gemoeid. De gemeente neemt daarvan negen ton voor zijn rekening; het restbedrag is afkomstig uit Europese en provinciale subsidies.

Onzekerheden

Naast een reeks andere bezuinigingsmogelijkheden deed het college in de Kadernota de suggestie om het sportcomplex in Onderdendam te sluiten. Ook de sluiting van de muziekschool zou kunnen worden overwogen. Beide suggesties – die afkomstig waren van een ‘denktank’ uit de gemeenteraad – zijn voorlopig van tafel. Met de voetbalvereniging en de muziekschool wordt eerst overlegd over hoe voorgenomen bezuinigingen kunnen worden ingevuld. De begroting voor 2013 en ook die voor de jaren daarna zijn omgeven door onzekerheden. Zo is nog steeds niet duidelijk welke financiële gevolgen de decentralisatie van rijks en provincietaken naar de gemeenten gaat hebben.  Onduidelijk is ook of de gereserveerde 40.000 euro voor de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (‘RUD”) voor milieuhandhaving voldoende is. Een verdere korting van de uitkering uit het Gemeentefonds wordt door het college ook niet uitgesloten.

Ondanks deze onzekerheden lijkt de financiële positie van de gemeente ook op de wat langere termijn robuust. De reserves zijn op orde, de voorzieningen lijken in stand te kunnen worden gehouden en het ingezette beleid kan worden voortgezet. Het college houdt echter een slag om de arm: rijksbeleid zou de financiële positie onder druk kunnen zetten.

Belastingen

Het college wil de opbrengst van de onroerend zaakbelasting volgend jaar met de al voorgenomen 4,75 procent laten stijgen. De afvalstoffenheffing stijgt, als het aan het college ligt, maar heel bescheiden. Een huishouden betaalt in 2013 250,40 euro; dit jaar was dat 249,15. De rioolrechten voor particulieren dalen zelfs heel licht. Die bedragen komend jaar 211,80; bijna een euro minder dan in 2012. De stijging van de hondenbelasting is ook bescheiden.  Voor de overige leges en tarieven stelt het college verschillende stijgingspercentages voor. Hierbij wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven.

De begrotingsvoorstellen worden op dinsdag 6 en donderdag 8 november aanstaande door de gemeenteraad behandeld. Op beide dagen begint de vergadering om 20.00 uur.