Nieuwsbericht Bedumers prima te spreken over hun gemeente

Gepubliceerd op: 03 december 2011

In juni van dit jaar zijn 1.500 Bedumers gevraagd mee te doen aan een enquête over de gemeente. Dat gebeurde in het kader van het landelijke project ‘Waar staat je gemeente’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). U kunt de resultaten van dit onderzoek downloaden. Zeshonderd Bedumers (40 procent) maakten van die mogelijkheid gebruik. Ook werden ruim 100 bezoekers van het gemeentehuis bevraagd. De uitkomsten stemmen het gemeentebestuur in doorsnee tevreden; de inwoners zijn vooral goed te spreken over hun woon- en leefomgeving en over de gemeentelijke dienstverlening. De inwoners van de gemeente waarderen hun woongemeente met een 7,1. Dat is hoger dan het provinciale en landelijk gemiddelde. Vooral over de aanwezige voorzieningen zijn ze positief. De dienstverlening in het gemeentehuis wordt ook beter beoordeeld dan elders: Bedumers geven daar het rapportcijfer 8 voor. Met name zaken als de deskundigheid, de vriendelijkheid en het inlevingsvermogen van de gemeentelijke medewerkers worden erg hoog gewaardeerd: de beoordeling daarvan ligt rond de 9. Dat cijfer ligt ruim boven landelijke gemiddelden.

Openingstijden

De inwoners zijn iets minder positief over de openingstijden van het gemeentehuis. Die waarderen ze met een 6,9. Dat cijfer blijft wat achter bij provinciale en landelijke gemiddelden. Het college bekijkt of deze uitkomst aanleiding is voor enige aanpassing van de huidige tijden, zonder dat dat tot kostenstijgingen leidt. Verder is gebleken dat de inwoners de wachttijden en de faciliteiten in en om het gemeentehuis goed beoordelen. Ook op die aspecten scoort Bedum beter dan gemiddeld.

 Vertrouwen

 Bedumers hebben redelijk wat vertrouwen in hun gemeentebestuur: het college krijgt van de inwoners een 6,6. Die score ligt weer hoger dan de gemiddelden op provinciaal en landelijk niveau. Ze voelen zich verder redelijk vertegenwoordigd door de gemeenteraad: dat aspect wordt beoordeeld met een 6. De inwoners zijn verder redelijk positief over de manier waarop ze bij het gemeentelijk beleid worden betrokken. Daarop scoort de gemeente een 6. Ook dat cijfer is wat hoger dan het landelijk gemiddelde.

 (On)veiligheid

 De inwoners zijn tevreden over hun woonomgeving. Zaken als de aanwezigheid van (sport)voorzieningen, winkels, openbaar vervoer en scholen worden bovengemiddeld beoordeeld. De leefbaarheid in de buurt scoort verhoudingsgewijs ook goed: een 7,6. Het onderzoek bracht wel aan het licht dat een betrekkelijk groot deel van de ondervraagden (2,4 procent) zich geregeld onveilig voelt. Het percentage ligt boven het provinciale gemiddelde en iets boven het landelijke. Het onderzoek noemt geen oorzaken. Momenteel loopt een uitgebreid onderzoek – de ‘Veiligheidsmonitor’- onder de inwoners naar het functioneren van de politie en de veiligheidsbeleving. Daaruit zijn de oorzaken waarschijnlijk te halen. Het college wil de uitkomsten van dat onderzoek afwachten en dan eventueel gericht actie ondernemen.

 ‘Waar voor belastinggeld’

 Bedum stelt tegenover een betrekkelijk mild belastingklimaat een hoog voorzieningenniveau. Dat ervaren de Bedumers kennelijk ook zo: gevraagd naar hun oordeel over de relatie tussen de locale lastendruk en het geboden voorzieningenniveau rolt een 6,1 uit de bus. De gemiddelde landelijke beoordeling is een 5,8.

Knelpunten

Ondanks de doorgaans positieve beoordelingen heeft het onderzoek een paar punten aan het licht gebracht waarop Bedum wat minder dan de landelijke gemiddelden scoort. De verkeersveiligheid in de gemeente wordt door de inwoners wat lager beoordeeld dan elders. De enquête werd overigens gehouden in een periode waarin de situatie op de Stationsweg en de Wilhelminalaan in Bedum in de actualiteit was. Ook lag er toen nog geen zebra.

Ook over het culturele aanbod in de gemeente zijn de Bedumers wat minder te spreken. Voor het college is dat aanleiding om de nieuwe culturele commissie er opmerkzaam op te maken.

Bevestiging

De uitkomsten van het onderzoek hebben het college niet verbaasd. Feitelijk wordt bevestigd wat ook al uit andere onderzoeken is gebleken. In het jaarlijkse onderzoek van het weekblad Elsevier naar de ‘beste gemeente van Nederland’ neemt Bedum, in vergelijking met andere Groninger gemeenten,  doorgaans een koppositie in. In het onderzoek van 2011 kwam Bedum als derde ‘beste’ Groninger gemeente uit de bus. Het Verwij-Jonkerinstituut constateerde verder een paar jaar geleden dat Bedum tot de meest kindvriendelijke gemeenten van Noord Nederland behoort.

Winsum

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door I&O Research uit Enschede, is tegelijkertijd gehouden in Winsum. Beide gemeenten hebben het gezamenlijk aanbesteed. De resultaten van Bedum zijn vergeleken met die van drie andere, vergelijkbare gemeenten in het land: Aalburg, Neerijnen en Hilvarenbeek. In de totaalscore moet Bedum alleen Aalburg nipt voor zich laten gaan. Het onderzoek wordt in 2013 herhaald.

De resultaten van Bedum zijn vergeleken met gemiddelden in de provincie en vergelijkbare gemeenten elders in Nederland. U kunt deze vergelijking digitaal inzien.

waarstaatjegemeente