Nieuwsbericht Bedum verwacht klein overschot

Gepubliceerd op: 19 oktober 2015

De begroting voor 2016 van de gemeente Bedum laat een bescheiden positief saldo van 44.000 euro zien. Eerder dit jaar werd nog rekening gehouden met een tekort. Een hogere uitkering uit het Gemeentefonds ligt daaraan mede ten grondslag. Jan-Willem van de Kolk, wethouder van financiƫn, spreekt van een evenwichtige begroting: "We zetten het huidige beleid voort. Gelukkig hoeven we de raad geen nieuwe bezuinigingen voor te stellen. Tegelijkertijd beseffen we dat er grote financiƫle risico's blijven bestaan."

Centrumplannen, gevolgen gaswinning en behoud voorzieningenniveau

Het college zet onder meer in op de uitvoering van de centrumplannen voor Bedum, de gevolgen van de gaswinning en behoud van het hoge voorzieningenniveau. Een goede uitvoering van de door het rijk gedecentraliseerde taken op het gebied van werk en zorg heeft ook prioriteit.

Reconstructie Waldadrift/De Vlijt en herinrichting stationsomgeving

In 2016 wil het college grote infrastructurele projecten uitvoeren. Zo staan de reconstructie van de Waldadrift/De Vlijt in Bedum en de herinrichting van de Bedumer stationsomgeving op het programma. Met dat laatste project is een bedrag van zes ton gemoeid. Driekwart daarvan komt uit externe bronnen, voor het gemeentelijke aandeel moet nog dekking worden gezocht. Bij de herinrichting van de Waldadrift/De Vlijt wordt specifiek gekeken naar de veiligheid voor fietsers.

Bescheiden verhoging belastingen en tarieven

De belastingen en tarieven gaan bescheiden omhoog. Bedum behoort al jaren tot de vijf 'goedkoopste' gemeenten in de provincie. Met de voorgestelde verhogingen blijft die goede positie overeind.

Geen nieuwe bezuinigingen

Het college stelt geen nieuwe bezuinigingen voor. Wel wil het college bezuinigingen doorvoeren waartoe de raad eerder al heeft besloten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om besparingen op sociaal culturele voorzieningen. De verwachting is dat er ook in de jaren na 2016 bescheiden begrotingsoverschotten zijn. Het college wijst wel op onzekerheden: overschrijdingen van budgetten op het gebied van het sociaal domein worden zeker niet uitgesloten.

De gemeenteraad buigt zich op 3 en 5 november over de begrotingsvoorstellen van het college. U kunt de programmabegroting 2016 downloaden.