Nieuwsbericht Bedum heeft begroting 2014 rond

Gepubliceerd op: 16 oktober 2013

Het college van B&W van Bedum heeft de begroting voor 2014 klaar. Die begroting is een sobere. Desondanks is er ruimte voor een bijdrage aan de nieuwe ontsluitingsweg. Ook wordt er geïnvesteerd in nieuwe installaties voor het zwembad en in de openbare verlichting. Het college heeft kans gezien een aantal voorgenomen bezuinigingen voorlopig uit te stellen omdat de inkomsten van het rijk enigszins meevielen. De Bedumers betalen in 2014 ongeveer net zo veel gemeentelijke belasting als in 2013. Tegenover bescheiden verhogingen van de tarieven staat een verlaging van de afvalstoffenheffing met 15 euro.

Bedum leek in eerste instantie geconfronteerd te worden met een tekort van ruim twee ton in het komende jaar. Die verwachting was gebaseerd op voorlopige cijfers uit ‘Den Haag’. Na Prinsjesdag werden de definitieve cijfers bekend. Die bleken mee te vallen. Daardoor konden voorgenomen bezuinigingen en besparingen in 2014 voorlopig worden uitgesteld. Het beeld na 2014 blijft echter ongewijzigd; in 2018 dreigt voor Bedum een tekort van zeven ton.

De meevallers voor 2014 worden voornamelijk veroorzaakt door meer inkomsten van het rijk dan was verwacht.  Daarnaast droegen onder andere een vermindering van de jaarlijkse bijdrage aan de Regio Groningen-Assen, lagere energielasten van gemeentelijke gebouwen en een aanbestedingsvoordeel op beheer en onderhoud van de openbare verlichting bij aan een iets gunstiger financieel beeld voor het komend jaar. Daarop is door het college onder meer besloten af te zien van een extra verhoging van de ozb met twee procent. Ook voorgenomen kortingen op subsidies aan verenigingen en instellingen zijn uitgesteld tot 2015.

Het college wil een begin maken met het vernieuwen en verbeteren van de openbare verlichting. Ook wordt er geld gereserveerd voor een eventuele bijdrage aan de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum. Daarvoor wil het college een miljoen euro aan de kant leggen. De wens om De Vlijt en de Waldadrift in Bedum aan te pakken, moet noodgedwongen de ijskast in. Dat geldt ook voor de vernieuwing van kademuren en beschoeiingen.

In 2014 wordt gewerkt aan het vormgeven van het beleid op het gebied van de jeugdzorg, de Participatiewet en de AWBZ. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum. Het college is bezorgd over de mogelijke negatieve financiële gevolgen die de decentralisatie van deze taken met zich mee zou kunnen brengen. Ook over de ontwikkelingen bij het werkvoorzieningsschap Ability is het college niet positief gestemd. In samenwerking met het Werkplein in Winsum proberen de aangesloten gemeenten de tekorten binnen de perken te houden.

De financiële situatie van Bedum na 2015 wordt door het college van B&W als zorgelijk aangemerkt. Het tekort dreigt in 2018 op te lopen naar zeven ton. Om dat tekort het hoofd te bieden, heeft het college voor één miljoen euro aan besparingsmogelijkheden op een rij gezet. De huidige raad en de raad die na maart 2014 aantreedt, zal daaruit keuzes moeten maken.

Aanvankelijk wilde het college het dreigende tekort van twee ton in 2014 deels dekken door de ozb met twee procent extra te laten stijgen, bovenop de al voorgenomen 4,5 procent. Daarvan wordt nu afgezien. De rioolrechten blijven in 2014 op het niveau van dit jaar. De afvalstoffenheffing daalt in 2014. Een huishouden betaalt dan 235 euro; 15 euro minder dan in 2013. De Bedumers kunnen vanaf  volgende jaar vier keer per jaar gratis afval kwijt bij het Afvalbrengstation in Groningen. Daar moet nu in veel gevallen nog voor worden betaald. Andere heffingen en tarieven worden met een zeer bescheiden 1,4 procent verhoogd.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 5 en 7 november aanstaande.