Nieuwsbericht Bedum bovengemiddeld schoon

Gepubliceerd op: 03 december 2012

In opdracht van de gemeente heeft het adviesbureau DHV onderzoek gedaan naar de mate van vervuiling van de openbare ruimte in Bedum. De gemeente laat dit jaarlijks doen. DHV constateert in de ‘Schoon Monitor’ dat Bedum schoner is dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. De resultaten van het onderzoek wijken niet of nauwelijks af van eerdere bevindingen. De Schoon Monitor werd in 2007 in Bedum ingevoerd.

Bedum voldoet ruimschoots aan gesteld doel

Het adviesbureau heeft steekproefsgewijs verschillende locaties in Bedum onderzocht op de aanwezigheid van zwerfvuil. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van hondenpoep. De omvang van dat laatste probleem blijkt erg mee te vallen. DHV deed onderzoek in woonwijken, bedrijventerreinen, langs wegen en fietspaden en in parkgebieden. Ook het centrum van Bedum is onder de loep genomen. Daar is sprake van relatief de meeste vervuiling door zwerfafval. De hoeveelheid zwerfafval elders is erg beperkt. Op een schaal van 1 tot 5 blijken de onderzochte gebieden een 4 (‘schoon’) of hoger te scoren. Landelijk ligt het gemiddelde cijfer op een 3,7. De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat alle ‘gebiedstypen’ minimaal een 3 (‘matig schoon’) moeten scoren. Daaraan wordt dus ruimschoots voldaan.

Centrumgebied bij voorkeur schoner

Het enige knelpunt blijkt het centrum. Het gemeentebestuur streeft hier naar een 5 (‘zeer schoon’). Dat centrum geldt in de ogen van het college als ‘visitekaartje’. Het nagestreefde niveau wordt nog niet gehaald. DHV beoordeelt het centrumgebied met een 3,8.  Dat is weliswaar een ruime voldoende; het college wil daar toch verbetering in aanbrengen. Een groot deel van het centrumgebied in Bedum is particulier eigendom. Dat wordt door de eigenaar onderhouden. Het college heeft die eigenaar, een projectontwikkelaar, het aanbod gedaan dat de gemeente tegen een vergoeding gaat zorgen voor het schoonhouden van het gebied. De eigenaar gaat over dat aanbod in overleg met zijn huurders.

Blikvangers helpen tegen zwerfvuil

De gemeente heeft verder per 1 juli van dit jaar een ‘dorpsconciërge’ aangesteld. Deze medewerker ziet ook toe op zwerfvuil in de gemeente. Het is de bedoeling dat de conciërge een aantal uren per week aandacht gaat besteden aan het zwerfvuil in het centrumgebied. Het college verwacht dat het centrum door zijn inzet, gecombineerd met regulier onderhoud door Openbare Werken, op termijn het gewenste predicaat van ‘zeer schoon’  zal krijgen. De onderzoekers van DHV constateren dat het met het ‘hondenpoepprobleem’ in Bedum wel meevalt. Alle onderzochte gebieden worden ‘schoon’ of ‘zeer schoon’ beoordeeld. De enige locatiewaar zich wat problemen voordoen, is een parkgebied aan De Vrije Gang in Bedum. De zogenaamd ‘blikvangers’, die langs fietsroutes staan waar veel scholieren gebruik van maken, blijken erg werkzaam. In de bermen langs wegen en fietspaden wordt nauwelijks zwerfvuil aangetroffen. In de gemeente staan zeven blikvangers. De positieve resultaten met de eerste drie exemplaren was in 2010 aanleiding om op vier andere locaties blikvangers te plaatsen.